වසන්තේ


අඳුරු සීතල සමය නිමවී
උදා වෙයි නව වසන්තේ
සිතුම් ලියලන හැඟුම් පුබුදන
සුපෙම්බර වූ වසන්තේ

සියොත් කැළ පෙමින් බැඳෙනා
ගීත ගයනා වසන්තේ
සුපෙම් මල් තැනින් තැන
පිපී හිනැහෙන වසන්තේ

මගෙත් ඔබගෙත් ප්‍රේම ලෝකෙට
ළහිරු නැඟෙනා වසන්තේ
එ'හිරු කිරණින් පිපී සපුමල්
සුවඳ හමනා වසන්තේ

දෑත් යුග පටලවා අනන්තය වෙන තුරා
ඇවිද යමු අපි වසන්තේ
දුක් සුසුම් නැති අපේ ලෝකෙට
සිනා ගෙනෙනා වසන්තේ

ඔබට පිදුව මල....


ඈත ඉදන් මම
දුරක් ගෙවාගෙන
සුවඳ පතා ඔබෙ
සොයාන ආවම,
මුවින් සිනාසී
නෙතින් කතාකර
ආදර සිතුවිලි
පුබුදන අන්දම

අඟුලු දමා තිබු
ආදර පුදසුන
සෙමින් විවර කර
ඔබට පුදන්නෙමි,
දෙවොල ඔබෙයි
මා ඔබට පිදුව මල....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...