ඔබට පිදුව මල....


ඈත ඉදන් මම
දුරක් ගෙවාගෙන
සුවඳ පතා ඔබෙ
සොයාන ආවම,
මුවින් සිනාසී
නෙතින් කතාකර
ආදර සිතුවිලි
පුබුදන අන්දම

අඟුලු දමා තිබු
ආදර පුදසුන
සෙමින් විවර කර
ඔබට පුදන්නෙමි,
දෙවොල ඔබෙයි
මා ඔබට පිදුව මල....

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...