කවිය

ඔයා නිසා..,
මම ආයෙත් කවි ලියනවා,
මෙතෙක් කලක් නොලිය හිටිය,
මගේ කවිය මම ලියනවා.

ඔයා මැව්ව හීන ලෝකෙ,
මට නොදැනිම බොඳ උනහම,
හිතට දැනුන දුක හින්දම
මම ආයෙත් කවි ලියනවා.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...