මිහිරි රහස


මලක මෙලෙක තියෙන ලමැදෙ
හිස හොවාන කියපු රහසෙ
කොපුල ලවණ වැදුන මොහොතෙ
කොඳුර කියපු මිහිරි රහසෙ

රකිමි සුරඟ ලියක විලසෙ
හොවමි අතුල රෝස යහනෙ
ඔබම පමනි මගෙම අහසෙ
කොඳුර කියපු මිහිරි රහසෙ

3 comments:

  1. කවි දෙකක්...
    ලොකු අදහසක් දෙනවා..

    ReplyDelete
  2. පේලි අටක පිටු 100ක අරුතක්

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...