මම නාඩා ඉන්නම්....


ඔබ ඈත නිල් අහසෙ,
පුර සඳක් වී දිලෙන විට
ඒ ලඟින් තරුවක් වෙලා.....
අනේ මට ඉන්න ඇත්නම්.
ඔබ ලඟින් ඉන්න ඇත්නම්.

රිදී වෙරලක් වෙලා ඔබ,
සයුර ඉම හිදින විට
සයුරු රළ සේ දිව එන්න....
අනේ,මට හැකි නම්.
ඔබේ වත සිප ගන්න හැකි නම්.

මට දුරින්, බොහො දුරින්
ඔබ හිදින විට ඈතකින්
මදනලක් වී ඔබ වෙතට....
එන්න මට හැකි නම්,
ඔබෙ සුවද මා එක්ක ගෙනියන්න හැකි නම්.....

සත්තකයි අම්මෙ,
මම නාඩා ඉන්නම්....
ඔබෙ සුවද මා එක්ක ගෙනියන්න හැකි නම්.....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...