හුදකලා අවුරුද්ද.......


අහසෙත් පොලවෙත් මල් වහි වස්සන
වසන්තයෙ සෑණකෙලිය ලගයි
අවුරුදු අවත් රට පුබුදන්නට
ඔබ ලග නෑති අවුරුද්ද දුකයි........

කොහො ගයපන් මගේ ගීතය
අපේ අඹ ගසකට වෙලා
ගිහින් කියපන් මගේ ආලය
හිත පුරා ඈති හිර වෙලා..........

එනවනම් මද සුලග මා වෙත
අම්මගේ සුසුවද අරන්
මම හිදිනම් හිත හදාගෙන
එ සුවද තුරලට කරන්..............

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...