සොඳුරු ප්‍රේමය


කල්පනා ලොව කිමිදෙමී
සිහින ලෝකෙක පාවෙමී
ඔබත් මමත් පමනක් හිඳිනා..
සොඳුරු මොහොතක තනිවෙමී
නෙත් පියාගෙන තනිවෙමී.....

නෙත් වලින් මට හිනා වී
ආදරය ගැන කියා දී
මගේ හදවත ඔබ ගත් හැටී...
මට හොරා ඔබ ගත් හැටී.

හිදින්නෙමි මම වෙන් නොවී
මගේ ප්‍රේමය නිම් නැතී
ඔබත් මමත් පමනක් හිඳිනා
අපේ ලෝකය අදරැතී......
සුර ලොවක සැප එහි ඇතී.......


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...